• Varovanje cevovoda HE pred padajočim kamenjem

  • Leto izdelave: 202105. januar 2021
  • Investitor:
 • Tolminska korita - varovanje pred padajočim kamenjem

  • Leto izdelave: 201601. april 2016
  • Investitor: Občina Tolmin
 • Karte poplavne nevarnosti - vodotok Idrija

  • Leto izdelave: 201501. januar 2015
  • Investitor: Posoški razvojni center . Hidrološko hidravlična študija s kartami poplavne nevarnosti
 • Most čez Dreto pri Šmiklavžu

  • Leto izdelave: 201007. januar 2010
  • Investitor: Občina Gornji Grad . Načrt ureditve vodotoka PGD/PZI/PID, HH študija in KPN
 • Sanacija brežine Save dolvodno od HE Vrhovo

  • Leto izdelave: 201306. junij 2013
  • Investitor: Infra d.o.o . Načrt sanacije brežine PZI, GG elaborat in raziskave
 • Kolesarska steza Tolmin - Modrej

  • Leto izdelave: 201303. april 2013
  • Investitor: Direkcija RS za ceste . Hidrološko hidravlična študija s kartami poplavne nevarnosti PGD/PZI
 • Most čez Močilnik pri Vipavi

  • Leto izdelave: 200907. junij 2009
  • Investitor: Občina Vipava . Načrt ureditve vodotoka PGD/PZI/PID, HH študija in KPN
 • Ureditev struge vodotoka Bela

  • Leto izdelave: 201007. julij 2010
  • Investitor: Občina Vipava
 • Vodomerna postaja na reki Tolminki

  • Leto izdelave: 200907. januar 2009
  • Investitor: ARSO (naročnik Hidrotehnik d.d.)
Kontakt
Corus inženirji d.o.o.Cesta IV prekomorske 30ASI-5270 Ajdovščinatel: +386 (0)5 3002020e-pošta: info@c-i.si
Sanacija plazu Markovec
GKP Kočevje