Izdelava projektne dokumentacije

Uspešen projekt se začne z odlično pripravljeno projektno dokumentacijo. Naročnikovim željam prisluhnemo, obenem pa zagotavljamo, da so naše rešitve ekonomične, smotrne in, seveda, varne.

Specialistična znanja zaposlenih strokovnjakov so plod dela na večjih gradbenih projektih tako v Sloveniji kot tudi v tujini ter stalnega izobraževanja. S sodobno programsko opremo izvajamo statične in dinamične analize konstrukcij, presojamo stabilnost objektov, izdelujemo načrte in projektno dokumentacijo s področja inženirskih objektov, urejanja voda in cestogradnje.

Geotehnični objekti in temeljenje

V podjetju izdelamo projektno dokumentacijo za najzahtevnejše podporne konstrukcije in temeljenj objektov tako na področjih inženirske gradnje in cest, kot tudi na področju visokogradnje. Pri načrtovanju uporabljamo najsodobnejšo opremo, rešitve pa so osnovane na bogatih izkušnjah projektantov tako projektantskih, kot izvajalskih. Poleg problemov temeljenja in stabilnosti izdelamo tudi projekte varovanja objektov pred padajočim kamenjem.

Inženirski objekti

Izdelujemo projekte in načrte za potrebe izgradnje inženirskih objektov, premostitenih objektov, mHE, cestnih galerij, pokritih vkopov

Vodna infrastruktura

Izdelava hidroloških in hidravlični študij, načrti ureditve vodotokov, izdelava kart poplavne nevarnosti.

Ceste

Izdelava elaboratov vodenja prometa, dimenzioniranja vozišč in načrtov voziščnih konstrukcij.

Objekti visokogradnje

Klasična gradnja, AB konstrukcije, jeklene konstrukcije, prednapeti nosilci in plošče, izdelava celotne projektne dokumentacije za izgradnjo, nadzor nad investicijo (finančno, terminsko), montažne AB hale.
Kontakt
Corus inženirji d.o.o.Cesta IV prekomorske 30ASI-5270 Ajdovščinatel: +386 (0)5 3002020e-pošta: info@c-i.si
Sanacija plazu Markovec
GKP Kočevje